Ga naar de inhoud
Pol Infratechniek BV | Verbinders sinds 1926

Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) Pol Holding B.V. versie 2018-02

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities, hoofdstukken en toepasselijkheid

1. In deze AIV wordt verstaan onder:
– Contractdocumenten: de Overeenkomst en de documenten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst

 • –  Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Principaal en de Opdrachtgever;

 • –  Loonheffingen: de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet tezamen.

– Medewerker: iedere persoon die door de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of de Principaal te werk zijn of worden gesteld, waaronder begrepen werknemers van de Opdrachtnemer of Onderopdrachtnemers, door de Opdrachtnemer ingeleende arbeidskrachten, door de Opdrachtnemer ingezette zzp’ers of andere derden;
– Opdracht: de opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer met betrekking tot het
verrichten van de Prestatie (inclusief de daarbij behorende bijlagen);
– Opdrachtgever: Pol Holding B.V. en/of één of meer van haar dochtermaatschappijen en/of andere aan Pol Holding B.V. gelieerde partijen;
– Opdrachtnemer: de partij met wie de Opdrachtgever onderhandelt over de totstandkoming van de
Overeenkomst en/of met wie de Opdrachtgever de Overeenkomst sluit;
– Onderopdrachtnemer: een (rechts)persoon die door de Opdrachtnemer (direct of indirect) ten behoeve van de Werkzaamheden wordt ingeschakeld.

 • –  Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen);

 • –  Prestatie: de door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te verrichten prestatie bestaande uit: de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten;

 • –  Principaal: de opdrachtgever volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst;

 • –  Werk: het door de Opdrachtgever aan de Principaal op te leveren werk;

2. Deze AIV zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, purchase orders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen terzake van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verrichten Prestatie.

 1. Afwijking en/of aanvulling van deze AIV kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

 2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 3. In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze AIV, prevaleert de

inhoud van de Overeenkomst.
6. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze AIV heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze AIV.
7. Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze AIV ongeldig, of onder de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.
8. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op levering van zaken, is ongeacht de titel van de
Overeenkomst – naast HOOFDSTUK I. ALGEMEEN – tevens HOOFDSTUK II. LEVERING VAN ZAKEN van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit beide hoofdstukken gaat het bepaalde in HOOFDSTUK II. LEVERING VAN ZAKEN voor.
9. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op aanneming van werk, is ongeacht de titel van de
Overeenkomst – naast HOOFDSTUK I. ALGEMEEN – tevens HOOFDSTUK III. AANNEMING VAN WERK / ONDERAANNEMING van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit beide hoofdstukken gaat het bepaalde in HOOFDSTUK III. AANNEMING VAN WERK / ONDERAANNEMING voor.

Artikel 2. Offerte

1. Een aanvraag van de Opdrachtgever tot het uitbrengen van een offerte is vrijblijvend. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte / aanbieding zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
2. Een offerte van de Opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is.

3. De Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van tenminste 6 weken. Als de
Opdrachtnemer zijn offerte uitbrengt in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door de Opdrachtgever, moet de Opdrachtnemer zijn offerte gestand doen tot een half jaar na de gunning van het Werk door de Principaal aan de Opdrachtgever. 4. De Opdrachtnemer garandeert dat de offerte(s) op rechtmatige wijze tot stand is (zijn) gekomen, en in het bijzonder dat deze offerte(s) tot stand is (zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met derden waardoor de mededinging is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor zijn of worden verhoogd.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt enkel tot stand:
a) door ondertekening door de Opdrachtnemer van de ongewijzigde Opdracht die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer heeft toegezonden met het verzoek deze ongewijzigd en ondertekend binnen 14 dagen te retourneren na de datum van verzending; of
b) indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft om de Opdracht binnen 14 dagen na de datum van verzending te retourneren en geen schriftelijk bezwaar aantekent tegen de inhoud van de Opdracht danwel met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, waardoor moet worden geacht dat de Opdrachtnemer de Opdracht heeft aanvaard, op de voorwaarden als vermeld in de Opdracht en onder toepasselijkheid van de AIV.
2. Als twee of meer Opdrachtnemers gezamenlijk de Opdracht (worden geacht te) hebben aanvaard,
zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het verrichten van de Prestatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
3. Als de Opdracht kennelijke tegenstrijdigheden en/of fouten en/of omissies bevat, moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarop wijzen voordat hij tot ondertekening of (als dat eerder is) tot uitvoering van de Overeenkomst overgaat, bij gebreke waarvan elk recht op bijbetaling vervalt.

4. Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de Overeenkomst binden de Opdrachtgever slechts als deze schriftelijk door de Opdrachtgever zijn aanvaard.
5. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de Hoofdaannemingsovereenkomst tot stand komt en dat het inschakelen van de Opdrachtnemer wordt goedgekeurd door de Principaal.

Artikel 4. Eisen aan de prestatie

1. De Opdrachtnemer zal de Prestatie uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en in overeenstemming met de Overeenkomst. De Prestatie moet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het doel waarvoor de Prestatie bestemd is.

Artikel 5. Goedkeuring, inspectie en beproeving

1. De Opdrachtgever, de Principaal en/of de bouwdirectie hebben het recht de Prestatie tijdens de bewerking, fabricage, opslag of transport te bezichtigen en/of te beproeven. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever ten behoeve van de inspectie en/of beproeving kosteloos de faciliteiten, de apparatuur en het personeel ter beschikking nodig om de inspectie en/of beproeving te kunnen uitvoeren.

 1. De Opdrachtnemer kan aan de resultaten van een bezichtiging en/of beproeving geen rechten ontlenen.

 2. Iedere partij draagt zijn eigen kosten van de inspecties en beproevingen. De kosten van de

inschakeling van derden bij inspecties en beproevingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever als blijkt dat de Prestatie in overeenstemming is met de vereisten uit de Overeenkomst. Als de Prestatie niet voldoet aan de vereisten uit de Overeenkomsten zijn de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.
4. Als de Opdrachtgever bij een inspectie of beproeving (een deel van) de Prestatie afkeurt zal de Opdrachtnemer (het afgekeurde deel van) de Prestatie op verzoek van de Opdrachtgever direct voor eigen rekening en risico herstellen of vervangen.
5. Als de Opdrachtnemer de afgekeurde Prestatie of het afgekeurde deel van de Prestatie niet vervangt of herstelt, heeft de Opdrachtgever het recht de afgekeurde Prestatie of het afgekeurde deel van de Prestatie voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te (doen) vervangen of herstellen.
6. Goedkeuring, inspectie, beproeving en/of herstel van de Prestatie na afkeuring ontslaat de
Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst.

Artikel 6. Prijs

 1. Alle prijzen en opslagpercentages zijn vast, exclusief omzetbelasting en worden niet geïndexeerd.

 2. De Opdrachtnemer komt uitsluitend beroep op vergoeding toe wegens kostenverhogende omstandigheden indien en voor zover

de Opdrachtgever dat beroep ook heeft op de Principaal en niet eerder dan nadat de Opdrachtgever de vergoeding van de Principaal heeft ontvangen.

Artikel 7. Facturering

1. De factuur moet voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting
1968 en de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
2. De Opdrachtnemer moet voorzover van toepassing in ieder geval de volgende gegevens op de factuur te vermelden:

 • –  naam, adres en woonplaats van de Opdrachtnemer;

 • –  opdrachtnummer, projectnummer;

 • –  werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;

 • –  totale contractprijs, reeds ingediende bedragen en termijnnummer;

 • –  tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;

 • –  loonheffingennummer van de Opdrachtnemer;

 • –  opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting

 • –  bankrekeningnummer;

 • –  G-rekeningnummer;

 • –  bonnummer(s) ontvangstbevestiging(en);

 • –  als sprake is van inlening in de zin van artikel 34 van de Invorderingswet 1990 of onderaanneming in de zin van artikel 35 van de Invorderingswet 1990: de omvang van de bruto loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van de loonsom en de afdrachtverplichtingen.

3. De Opdrachtnemer moet de door de Opdrachtgever ondertekende ontvangstbevestigingsbon, manurenstaat of afrekenstaten waaruit blijkt dat de Opdrachtnemer recht heeft op betaling, met de factuur meesturen.
4. Als de Opdrachtnemer recht heeft op vergoeding van de financiële gevolgen van een wijziging op grond van artikel 10 dienen deze afzonderlijk te worden gefactureerd.

Artikel 8. Betaling

1. De betalingen zullen plaatsvinden in overeenstemming met het betalingsschema dat deel uitmaakt van de Overeenkomst, of bij het ontbreken daarvan, na de laatste levering of oplevering van de Prestatie.

 1. De betalingstermijn bedraagt zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur door Opdrachtgever.

 2. De Opdrachtgever zal slechts betalen:

 1. a)  na ontvangst door de Opdrachtgever van de door de Opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde Opdracht;

 2. b)  als de Prestatie of het gedeelte daarvan waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door de

Opdrachtnemer naar genoegen van de Opdrachtgever is (op)geleverd;
c) na ontvangst door de Opdrachtgever van een factuur in overeenstemming met artikel 7 lid 2 en de door Opdrachtgever ondertekende ontvangstbevestigingsbon(nen), manurensta(a)t(en) en/of afrekenstaten; en

d) nadat de Opdrachtnemer desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij de Prestatie betrokken Medewerkers het hun toekomende heeft betaald, en dat hij de ten aanzien van de inzet van deze Medewerkers verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting bij de daartoe aangewezen instanties heeft aangegeven en betaald.
4. De Opdrachtgever heeft steeds het recht de door de Opdrachtnemer in verband met het Werk verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor hij op grond van artikel 34 of 35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van voornoemde wetsartikelen.

5. Door storting op de geblokkeerde rekening op grond van lid 4 voldoet de Opdrachtgever tegenover de Opdrachtnemer aan zijn betalingsverplichtingen.

6. De Opdrachtnemer is verplicht om binnen één maand na de (op)levering van de Prestatie aan de Opdrachtgever zijn factuur voor het eventueel hem nog toekomende bedrag bij de Opdrachtgever in te dienen, op straffe van verval van enig mogelijk nog resterend vorderingsrecht op de Opdrachtgever.
7. Als de Opdrachtgever het verschuldigde op grond van de Overeenkomst ten onrechte niet tijdig betaalt, krijgt de Opdrachtnemer recht op de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW tot de dag dat betaling door de Opdrachtgever alsnog plaatsvindt.

8. Enige betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 9. Opschorting en verrekening

1. Als de Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen en/of bij afkeuring van de Prestatie zoals bedoeld in artikel 5 (Goedkeuring, inspectie en beproeving), mag de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer opschorten, totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
2. De Opdrachtgever mag de door hem in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen verrekenen met alle vorderingen die de Opdrachtgever en/of aan Pol Holding B.V. gelieerde partij(en) op de Opdrachtnemer en/of (een) aan hem gelieerde partij(en) heeft/hebben.
3. De Opdrachtgever mag door hem in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen verrekenen met nog niet opeisbare vorderingen, die de Opdrachtgever heeft op de Opdrachtnemer in verband met door de Opdrachtnemer en/of Onderopdrachtnemers niet betaalde Loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor de Opdrachtgever op grond van artikel
34 of 35 van de Invorderingswet 1990 kan worden aangesproken.
4. De Opdrachtgever heeft het recht om in geval van (dreigend) faillissement van de Opdrachtnemer vorderingen van Onderopdrachtnemers met betrekking tot de Overeenkomst rechtstreeks aan die Onderopdrachtnemers te voldoen. De Opdrachtnemer zal hierover gelijktijdig worden geïnformeerd door de Opdrachtgever. De vordering van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever wordt in dat geval met een gelijk bedrag verminderd.
5. In geval van surseance van betaling en faillissement van de Opdrachtnemer heeft de
Opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever een vrijwarende verklaring van de Belastingdienst heeft ontvangen, waaruit blijkt dat de Opdrachtgever niet aansprakelijk zal worden gesteld op grond van artikel 34 en/of 35 Invorderingswet 1990 wegens het ten onrechte niet afdragen door de Opdrachtnemer en/of zijn Onderopdrachtnemers van de in voornoemde wetsartikelen bedoelde Loonheffingen en omzetbelasting. Op de curator of de bewindvoerder rust de verplichting zorg te dragen voor de verkrijging van bedoelde vrijwarende verklaring.
6. De Opdrachtnemer doet afstand van zijn eventuele opschortings- en/of retentierecht en enig recht
op verrekening.

Artikel 10. Wijzigingen

1. De Opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep toe op vergoeding van de financiële gevolgen van een wijziging en/of op hiermee verband houdend uitstel van de (op)leverdatum en/of overeengekomen mijlpalen, indien en voorzover de wijziging, inclusief de financiële gevolgen en het daarmee verband houdende uitstel, schriftelijk overeengekomen is.
2. De Opdrachtnemer mag slechts weigeren een wijziging op verzoek van de Opdrachtgever uit te voeren als de uitvoering van de wijziging:

a) een naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring in het verrichten van de Prestatie tot gevolg heeft, of
b) de Opdrachtnemer zou worden verplicht tot uitvoering van werkzaamheden die zijn technische
kennis en/of capaciteit te boven gaan, of

c) de veiligheid van het project of personen in gevaar brengt.
3. Binnen 14 kalenderdagen nadat de Opdrachtgever een verzoek tot wijziging heeft gedaan, moet de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever een specificatie indienen van de financiële gevolgen en eventuele gevolgen voor de uitvoeringsduur als gevolg van de voorgestelde wijziging. Als de Opdrachtnemer niet binnen deze termijn een specificatie van de meerkosten en de gevolgen voor de uitvoeringsduur bij de Opdrachtgever indient, vervalt het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding van kosten en/of recht op uitstel van de (op)leverdatum en/of overeengekomen mijlpalen.
4. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer schriftelijk opdragen een wijziging uit te voeren onder het uitdrukkelijk in de Opdracht opgenomen voorbehoud van het vaststellen van de financiële gevolgen van de wijziging en eventuele aanpassing van de (op)leverdatum en eventueel overeengekomen mijlpalen. De Opdrachtnemer is in dat geval verplicht te beginnen met de uitvoering van de wijziging voordat partijen overeenstemming hebben bereikt over de financiële gevolgen en/of aanpassing van de (op)leverdatum en eventueel overeengekomen mijlpalen.
5. Als de Opdrachtnemer een voorstel tot wijziging doet, moet hij daarbij een voorstel voegen dat ten minste het volgende omvat:

 1. a)  een beschrijving van de wijziging en de wijze waarop hij deze tot stand wil brengen;

 2. b)  inzicht in hoeverre de wijziging zal leiden tot wijziging van de (op)leverdatum en eventueel overeengekomen mijlpalen;

 3. c)  inzicht in de financiële gevolgen;

6. De Opdrachtgever mag aan zijn instemming met een door de Opdrachtnemer voorgestelde wijziging voorwaarden verbinden.

Artikel 11. Beëindiging

1. De Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen als sprake is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, als de Opdrachtnemer de tekortkoming na ingebrekestelling door de Opdrachtgever niet heeft hersteld binnen de daarvoor door de Opdrachtgever gestelde termijn. Niet vereist is dat de tekortkoming ook toerekenbaar is.

2. De Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen als:

 1. a)  de Opdrachtnemer een termijn voor de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen overschrijdt;

 2. b)  sprake is van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) ondercuratelestelling

van de Opdrachtnemer of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de Opdrachtnemer garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt;
c) de Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of
gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of de bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt;

 1. d)  ten laste van de Opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

 2. e)  is gebleken dat de Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde Medewerkers of

Onderopdrachtnemers, in strijd hebben gehandeld met artikel 18 en/of 19;

3. Alle vorderingen die Opdrachtgever in de hierboven in artikel 11.2 genoemde gevallen op
Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
4. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst op elk moment zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder opgave van redenen beëindigen. In dat geval zal de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer uitsluitend een naar rato van de stand van de Prestatie op het moment van beëindiging en op basis van de overeengekomen prijs vast te stellen vergoeding betalen, eventueel te vermeerderen met in redelijkheid gemaakte kosten die niet in het hiervoor genoemde bedrag zijn verdisconteerd.
5. De Opdrachtgever heeft in geval van een beëindiging van de Overeenkomst op grond van lid 1 of
2 het recht op de bouwplaats aanwezig materieel / materialen, kosteloos te (doen) gebruiken voor voltooiing van het door de Opdrachtnemer aangenomen Prestatie. De Opdrachtnemer is verplicht het betreffende materieel / materialen die op het moment van de melding van de beëindiging op de bouwplaats aanwezig zijn, achter te laten.

Artikel 12. Garanties

 1. De Opdrachtnemer moet de garanties aan de Opdrachtgever verstrekken die in de Overeenkomst worden genoemd.

 2. Als in de Overeenkomst geen garanties worden genoemd moet de Opdrachtnemer alle garanties

aan de Opdrachtgever verstrekken die de Opdrachtgever op grond van de Hoofdaannemingsovereenkomst aan de Principaal moet verstrekken, voor zover die garanties betrekking hebben op de Prestatie.
3. Als in de Overeenkomst geen garanties worden genoemd en er is geen sprake van een
Hoofdaannemingsovereenkomst, dan garandeert de Opdrachtnemer de deugdelijkheid van de Prestatie gedurende een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf het moment van levering en/of uitvoering.
4. De Opdrachtnemer moet de tijdens een garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening en risico en op eerste aanzegging van en in overleg met de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk herstellen, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken niet voor zijn rekening en/of risico komen.
5. Eventuele door de Opdrachtnemer verstrekte garanties die anders luiden dan de eerder in dit artikel genoemde garanties, hebben nooit tot gevolg dat de eerder in dit artikel genoemde garanties worden uitgesloten of in omvang of duur worden beperkt.
6. De Opdrachtgever mag een gebrek voor rekening van de Opdrachtnemer laten herstellen als de
Opdrachtnemer het gebrek na schriftelijke ingebrekestelling niet, niet tijdig of niet deugdelijk herstelt. Als het herstel geen uitstel kan lijden, is – in afwijking van het bepaalde in de vorige zin – een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling niet nodig.
7. Dit artikel laat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en de
wet onverlet.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst en voor schade door de Opdrachtnemer veroorzaakt aan eigendommen van de Opdrachtgever. De administratie van de Opdrachtgever strekt tot volledig bewijs van de schade van de Opdrachtgever, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtnemer.

2. De Opdrachtgever heeft het recht gebreken als gevolg van een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst direct en voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te (laten) herstellen.
3. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor:
a) vorderingen van derden tot vergoeding van schade geleden in verband met een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of een onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer;

 1. b)  vorderingen van Medewerkers;

 2. c)  boetes en/of strafmaatregelen die worden opgelegd aan de Opdrachtgever en/of de Principaal en/of derden in verband met het niet

door de Opdrachtnemer naleven van wet- en regelgeving;
d) schade veroorzaakt door de Opdrachtnemer aan eigendommen van derden.
4. In geval van faillissement van de Opdrachtnemer heeft de Opdrachtgever het recht 10% van de in de Overeenkomst overeengekomen prijs aan de Opdrachtnemer in rekening te brengen en te verrekenen met de vorderingen van de Opdrachtnemer, als vergoeding voor het feit dat de Opdrachtgever ten gevolge van het faillissement van de Opdrachtnemer zijn contractuele en/of wettelijke (garantie)aanspraken in verband met (verborgen) gebreken aan de Prestatie niet zal kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft de Opdrachtgever het recht om de werkelijke schade in rekening te brengen en te verrekenen met de vorderingen van de Opdrachtnemer.

Artikel 14. Verzekering

1. De Opdrachtnemer is verplicht een verzekering met een minimale dekking van 2.500.000 euro per gebeurtenis ter dekking van zijn aansprakelijkheid af te sluiten.
2. In geval van inzet van materieel is de Opdrachtnemer verplicht dit materieel te verzekeren voor schade aan het object zelf en aansprakelijkheid. Een eventueel eigen risico is voor rekening van de Opdrachtnemer. In de polis moet zijn opgenomen dat:

a) voor WAM-plichtige objecten de dekking voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dekking biedt voor schade door gebruik van het materieel.
b) Opdrachtgever en Principaal medeverzekerden zijn en verzekeraars afstand doen van regres.
3. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtgever een kopie van de polis en/of een bewijs dat de verschuldigde premie is betaald verstrekken.

4. Indien een polis niet is afgesloten en/of het bewijs van betaling van de premie van een of meer van de hiervoor bedoelde verzekeringen niet is verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht deze verzekering(en) op kosten van de Opdrachtnemer af te sluiten.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

1. Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden en procedures die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, blijven eigendom van de Opdrachtgever en mogen door de Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de Overeenkomst. Op verzoek van de Opdrachtgever is de Opdrachtnemer na levering/oplevering verplicht deze stukken voor eigen rekening aan de Opdrachtgever te retourneren.
2. Zaken en werkwijzen die de Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, aan derden ter beschikking worden gesteld. De
bij deze ontwikkeling door de Opdrachtnemer verworven kennis staat uitsluitend aan de Opdrachtgever ter beschikking en wordt door de Opdrachtnemer niet aan derden bekendgemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden gebruikt, tenzij de Opdrachtgever

voorafgaand aan dat gebruik schriftelijk toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, bij voorbaat onvoorwaardelijk en om niet de intellectuele eigendomsrechten over aan Opdrachtgever, welke overdracht Opdrachtgever aanvaardt. Indien voor de overdracht of de aantekening in relevante registers een akte, dan wel een andere formele handeling noodzakelijk is, zegt Opdrachtnemer reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan onherroepelijk volmacht aan Opdrachtgever die overdracht dan wel aantekening (of andere formele handeling) te doen bewerkstelligen.
3. Voor zover terzake van door Opdrachtnemer geleverde Prestatie, intellectuele eigendomsrechten
van toepassing zijn, waarvan Opdrachtnemer kan bewijzen dat die voorafgaand aan inwerkingtreding van de Overeenkomst reeds bestonden en in eigendom waren bij Opdrachtnemer of dat zij onafhankelijk van (de uitvoering van) de Overeenkomst zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van dergelijke intellectuele eigendomsrechten voor enig doel dat verband houdt met het bedrijf of de activiteiten van Opdrachtgever. Dit gebruiksrecht van Opdrachtgever omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan haar (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie zij relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.
4. De Opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van de Prestatie geen inbreuk zal maken op
intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht, merkenrecht) van de Opdrachtgever en/of derden. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten alsmede alle gevolgschade.
5. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever de naam en/of het logo van Pol te gebruiken.

Artikel 16. Geheimhouding

1. De Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle van de Opdrachtgever verkregen gegevens, informatie en kennis waarvan de Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid kent of had behoren te kennen.

 1. De Opdrachtnemer garandeert dat zijn Medewerkers zich aan dezelfde geheimhoudingsverplichting zullen houden.

 2. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever over zijn

betrokkenheid bij een project van de Opdrachtgever publiekelijk te communiceren, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten (zoals congressen en symposia) of door middel van brochures dan wel publicatie in kranten, (technische) tijdschriften, vakbladen, bladen voor een breed publiek, sociale media of anderszins. Aan eventuele toestemming van de Opdrachtgever wordt in ieder geval de voorwaarde verbonden dat de betrokkenheid van de Opdrachtgever op juiste wijze wordt vermeld, een en ander ter beoordeling door de Opdrachtgever.

Artikel 17. Wet- en regelgeving en vergunningen

1. De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Prestatie voldoet aan en dat de uitvoering van werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgevingen is verplicht de bepalingen van de op de werkzaamheden toepasselijke CAO na te leven.
2. De Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor de vereiste vergunningen voor de Prestatie.

Artikel 18. Verplichtingen ten aanzien van Medewerkers van de Opdrachtnemer en vrijwaring

1. De Opdrachtnemer moet:
a) de Wet arbeid vreemdelingen, de Vreemdelingenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet Aanpak Schijnconstructies en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties naleven;

 1. b)  de overeenkomsten met Medewerkers, schriftelijk vastleggen;

 2. c)  desgevraagd toegang verschaffen aan Opdrachtgever en/of bevoegde instanties tot de overeenkomsten met Medewerkers en

meewerken aan controles, audits of loonvalidaties;
d) zal de in dit artikel genoemde verplichtingen doorleggen aan zijn Onderopdrachtnemers en zal bedingen dat zijn Onderopdrachtnemers deze bepalingen opnemen in alle overeenkomsten met hun Onderopdrachtnemers;
e) beschikken over een geldig bewijs van registratie bij de Belastingdienst, een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en, als artikel 34 (inlenersaansprakelijkheid) of
35 (ketenaansprakelijkheid) van de Invorderingswet 1990 van toepassing is, de originele G- rekening-overeenkomst. De Opdrachtnemer moet deze documenten voor aanvang van de werkzaamheden conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in kopie verstrekken;
f) voor aanvang van de werkzaamheden conform de Overeenkomst en, bij veranderingen van de
gegevens tijdens de looptijd van de Overeenkomst, voorafgaand aan de betreffende verandering, voor zover wettelijk vereist en toegestaan, de gegevens als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, waaronder (doch niet beperkt tot) de namen en de Burgerservicenummers, kopieën van geldige identiteitsbewijzen, tewerkstellingsvergunningen, verblijfsvergunningen, A1-verklaringen en vakbekwaamheids- certificaten verstrekken van alle Medewerkers die door hem bij Opdrachtgever of Principaal tewerk worden gesteld aan de hand van een door de Opdrachtgever te verstrekken model;
g) voor aanvang van de werkzaamheden aangeven welke cao van toepassing is en op verzoek van de Opdrachtgever de loonstaten ter inzage verstrekken, alsmede de betreffende toepasselijke CAO naleven;

 1. h)  al zijn verplichtingen tegenover de Medewerkers strikt nakomen;

 2. i)  op verzoek van de Opdrachtgever en minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief, een originele verklaring verstrekken met

betrekking tot zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst, zoals bedoeld in de in het kader van de inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid vastgestelde wetgeving en richtlijnen;
j) een loonadministratie voeren in overeenstemming met de geldende Wet op de loonbelasting 1964, de Invorderingswet 1990, de Zorgverzekeringswet en de Wet Financiering Sociale Verzekeringen;
k) In geval een Medewerker kwalificeert als zelfstandige zonder personeel (“zzp’er”), een
overeenkomst met deze zzp’er te sluiten conform een door POL goedgekeurde modelovereenkomst en een kopie van de getekende overeenkomst aan POL te verstrekken. De opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de zzp’er de werkzaamheden conform de overeenkomst uitvoert;
l) voor aanvang van de werkzaamheden conform de Overeenkomst het voor de werkzaamheden eventueel relevante keurmerk of certificaat, zoals SNA keurmerk, NEN 4001-01 of VCA-certificaat, verstrekken aan de Opdrachtgever.
2. De Overeenkomst zal pas in werking treden indien alle in het vorige lid verzochte documenten tijdig aan de Opdrachtgever zijn verstrekt.

3. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever vrijwaren voor boetes en/of strafmaatregelen die worden opgelegd aan Opdrachtgever en/of Principaal en/of derden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Opdrachtnemer en/of na hem komende opdrachtnemers in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen, de Vreemdelingenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten.
4. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken van de belastingdienst in verband met door de Opdrachtnemer en/of na hem komende opdrachtnemers verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting.
5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van Medewerkers op grond van
de toepasselijke wet- en regelgeving en/of CAO en boetes in verband met het niet nakomen van de toepasselijke wet- en regelgeving en/of CAO, waaronder eveneens begrepen aanspraken van Medewerkers in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies.
6. De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever te vergewissen indien hij gebruik wenst te
maken van derden voor het verrichten van de Werkzaamheden, voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met deze derden. De Opdrachtnemer is verplicht voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met deze derden hen te verzoeken om de documenten als genoemd in lid
1 van dit artikel aan de Opdrachtnemer te verstrekken en de overeenkomst, alsmede de bedoelde documenten en de overeenkomst met de derde, aan de Opdrachtgever verstrekken.

Artikel 19. Medewerking

1. De Opdrachtnemer is verplicht alleen Medewerkers bij de Opdrachtgever of de Principaal tewerk te stellen die voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden alle medewerking verlenen bij het opnemen van gegevens in de administratie van Opdrachtgever ter vermijding of beperking van de in artikel 18 genoemde aanspraken en boetes. Indien een Medewerker niet meewerkt, zal de betreffende Medewerker geen toegang hebben tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of daarvan verwijderd worden. 2. De Opdrachtnemer is verplicht alleen Medewerkers bij Opdrachtgever of Principaal tewerk te

stellen die voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden op eerste verzoek hun identiteitsbewijs kunnen tonen. Indien een Medewerker zijn identiteitsbewijs niet kan tonen, zal de betreffende Medewerker geen toegang hebben tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of daarvan verwijderd worden.
3. De Opdrachtnemer en de Medewerkers zijn gehouden tot het verlenen van alle medewerking aan iedere controle, uitgevoerd door de Opdrachtgever, de Principaal, door hen ingeschakelde derden en/of toezichthoudende (overheids)instanties.

Artikel 20. Data en privacy

1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met de Opdrachtnemer mag Opdrachtgever, zonder verdere restricties, alle informatie die de Opdrachtgever verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken en (her) gebruiken.
2. Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zullen zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving.

3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op ieder verzoek schriftelijk en zonder vertraging informeren over de wijze waarop Opdrachtnemer voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.
4. Opdrachtnemer zal de technische en organisatorische voorzieningen treffen ter bescherming van
persoonsgegevens die de Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever.

5. Opdrachtnemer garandeert dat alle data die zij ter beschikking stelt aan Opdrachtgever op een rechtmatige wijze is verkregen, op een rechtmatige wijze ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever en dat de data geen inbreuk oplevert met enige rechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart en houdt Opdrachtgever gevrijwaard tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten en/of individuen tegen de Opdrachtgever voortkomende uit enige inbreuk

door Opdrachtnemer en/of diens dataverwerker van enige rechten van derden of verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving.
6. Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat de aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde persoonsgegevens up-to-date zal blijven in het kader van uitvoering van de Overeenkomst en overeenkomstig toepasselijke privacywetgeving.
7. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal Opdrachtnemer slechts handelen op instructie van
Opdrachtgever en ten behoeve van de doelstellingen toegestaan door Opdrachtgever.
8. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk, en in elk geval binnen vierentwintig (24) uur, op de hoogte te brengen indien zij:
a) een verzoek om informatie ontvangt, of een dagvaarding of een verzoek tot inspectie of audit van een bevoegde overheidsinstantie met betrekking tot de verwerking, behalve voor zover het Opdrachtnemer anderszins wettelijk verboden is om die informatie openbaar te maken;

b)
c)
9.
afkomstig van individuen, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren. Opdrachtnemer zal niet rechtstreeks antwoorden, behalve voor zover specifiek daartoe geïnstrueerd door Opdrachtgever.

Artikel 21. Veiligheid

1. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer beschouwen gezondheid en veiligheid als prioriteit.
Partijen hechten aan het continu verbeteren en handhaven van hun prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid voor alle Medewerkers en voor allen die te maken hebben met hun activiteiten.
2. De Opdrachtnemer moet voldoen aan de met betrekking tot het verrichten van de Prestatie bestaande wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid.
3. De Opdrachtnemer zal zorg dragen voor in verband met de te verrichten Prestatie eventueel te
treffen veiligheidsmaatregelen.
4. De Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat zijn Medewerkers zich houden aan de op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden geldende Veiligheidsgedragsregels van Pol Infratechniek. Als de Medewerkers van de Opdrachtnemer zich niet houden aan de Veiligheidsgedragsregels Pol Infratechniek heeft de Opdrachtgever het recht om de betreffende Medewerkers de toegang tot de bouwplaats te weigeren.
Artikel 22. Milieu
1. Op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever levert de Opdrachtnemer – voor zijn rekening
– over het jaar waarin de Prestatie onder de Overeenkomst heeft plaatsgevonden en het daaraan voorafgaande jaar aan de Opdrachtgever de CO2-emissie-inventarisatie van zijn bedrijf aan, conform het ISO 14064-1. De CO2-emissie-inventarisatie dient voorzien te zijn van een verificatieverklaring van een certificerende instelling (CI). Deze verklaring van de CI dient minimaal te voldoen aan de eisen zoals gesteld in ISO 14064-3 onder ‘validation and verification statement’.

voornemens is om persoonsgegevens aan een bevoegde overheidsinstantie openbaar te maken; of

ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek heeft plaatsgevonden.
Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk te informeren over eventuele klachten, verzoeken of informatieverzoeken

Artikel 23. Verbod van cessie / uitbesteding

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is het de Opdrachtnemer verboden om vorderingen die de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst heeft of zal verkrijgen, aan derden te cederen, te verpanden of anderszins over te dragen. Ten aanzien van de vorderingen genoemd in de vorige zin is overdraagbaarheid uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, welke uitsluiting goederenrechtelijk effect heeft.

2. Als de Opdrachtgever schriftelijke toestemming geeft, zal de cessie, verpanding of overdracht
geen betrekking hebben op de bedragen die de Opdrachtgever gerechtigd is te betalen op de geblokkeerde rekening als bedoeld in artikel 8 lid 4 en/of op de rekening van de Onderopdrachtnemer(s) bedoeld in artikel 9 lid 4.
3. Het is de Opdrachtnemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever de Prestatie geheel of gedeeltelijk aan een derde op te dragen of gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten. 4. Als de Opdrachtgever toestemming verleent aan het geheel of gedeeltelijk opdragen van de
Prestatie aan een derde, dient de Opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst te sluiten met deze derde waarin de voorwaarden van de Overeenkomst één op één worden doorgelegd aan zijn Onderopdrachtnemer. De Opdrachtgever kan aan het verlenen van zijn toestemming de voorwaarde verbinden dat de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever een stil pandrecht vestigt op de rechten van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit de overeenkomst met die derde.

Artikel 24. Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in overeenstemming met de statuten van de Raad zoals deze op de dag van de opdrachtverlening van de Principaal aan de Opdrachtgever luiden. In afwijking van die statuten zal de voorzitter van het scheidsgerecht behoren tot de leden-jurist van het College van Arbiters. Het scheidsgerecht zal beslissen naar de regelen des rechts. 2. In afwijking van lid 1 heeft de Opdrachtgever het recht een geschil te laten beslechten door de instantie als bepaald in de Hoofdaannemingsovereenkomst of zich in een door de Opdrachtnemer aanhangig gemaakt geschil te beroepen op de bevoegdheid van de instantie als bepaald in de Hoofdaannemingsovereenkomst. In dat geval is de Raad van Arbitrage niet bevoegd van het geschil kennis te nemen.

3. De Opdrachtnemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op vordering van de Opdrachtgever de Overeenkomst volgens aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij door arbiters / de rechter (bij wijze van voorlopige voorziening / spoedgeschil) anders is beslist.
4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens

Koopverdrag.

Artikel 25. Slotbepalingen

 1. De bepalingen van deze AIV laten de rechten van de Opdrachtgever op grond van de wet onverlet.

 2. Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze AIV te vergroten en zijn geen middel tot

interpretatie.
3. Bepalingen uit de Overeenkomst en deze AIV die naar hun aard de strekking hebben ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever is gerechtigd deze AIV te wijzigen door Opdrachtnemer een nieuwe versie van de AIV toe te sturen. De nieuwe versie treedt in werking één maand nadat deze zijn toegestuurd, tenzij Opdrachtnemer binnen die maand schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. In dat geval blijven de oude AIV van toepassing.

HOOFDSTUK II. LEVERING VAN ZAKEN

Artikel 26. Levering en eigendom

1. De levering geschiedt franco op het overeengekomen afleveradres, inclusief te betalen rechten (Delivered Duty Paid volgens Incoterms 2010), en gelost op de door de Opdrachtgever aan te wijzen plaats(en). Het transport op de bouwplaats en het aflaadrisico zijn voor rekening en risico zijn van de Opdrachtnemer.
2. De eigendom van zaken die onderdeel zijn van de Prestatie gaat over van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever bij levering op het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres of indien en voor zover de Opdrachtgever de Opdrachtnemer betaalt voorafgaande aan de levering van die zaken, op de datum van betaling, waardoor Opdrachtnemer dan wel een derde onder wie de zaken zich bevinden, de zaken gaat houden voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer garandeert dat iedere eigendomsoverdracht een overdracht van het onbezwaarde eigendom is.
3. Als en voor zover eigendomsovergang plaatsvindt voorafgaande aan levering op het afleveradres
zal de Opdrachtnemer vanaf de eigendomsovergang de betreffende zaken opslaan op een daartoe bestemde plaats binnen het bedrijf van de Opdrachtnemer (de “Opslagplaats”), afgezonderd van andere zaken die zich in het bedrijf van de Opdrachtnemer bevinden, en kenmerken als eigendom van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever informeren zodra de betreffende zaken op de Opslagplaats zijn opgeslagen. De Opdrachtnemer draagt, zolang de betreffende zaken binnen zijn bedrijf zijn opgeslagen, het risico van verlies en diefstal van die zaken en zal zich hiertegen afdoende verzekeren. De Opdrachtnemer zal op diens eerste verzoek aan de Opdrachtgever kopieën overleggen van de betreffende polissen en bewijzen van betaling van de premie.

 1. Eigendomsovergang houdt geen goedkeuring van de Prestatie door de Opdrachtgever in.

 2. Door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van de Opdrachtgever

en zal als zodanig op voor derden herkenbare wijze door de Opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden. Het materiaal wordt bij ontvangst door de Opdrachtnemer geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij de Opdrachtnemer binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert.
6. De Opdrachtnemer zal door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal niet mogen
gebruiken, noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de Prestatie.

Artikel 27. Tijdstip van levering

1. De leveringen dienen op het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden in overeenstemming met de in de Overeenkomst opgenomen termijnen, dan wel het door
de Opdrachtgever vast te stellen schema. De in de Overeenkomst en/of het vast te stellen schema
opgenomen termijnen zijn fatale termijnen voor de Opdrachtnemer.

2. Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht dat de zaken niet naar behoren of niet tijdig geleverd kunnen worden, zal hij de Opdrachtgever daarvan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de omstandigheden die dat veroorzaken.
3. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor het tijdstip en/of de volgorde van de leveringen al dan niet door afroep nader vast te stellen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op schade- en/of kostenvergoeding, tenzij naar het uitsluitende oordeel van de Opdrachtgever door die wijziging de kosten voor de Opdrachtnemer aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en de redelijkheid en billijkheid daarom meebrengen dat die kosten geheel of gedeeltelijk door de Opdrachtgever gedragen moeten worden.

Artikel 28. Veiligheid

1. Bij elke levering van voor de gezondheid schadelijke stoffen, dient de Opdrachtnemer het actuele veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS) te leveren.

HOOFDSTUK III. AANNEMING VAN WERK / ONDERAANNEMING

Artikel 29. Waarschuwingsplicht

1. Opdrachtnemer moet voor uitvoering van de Prestatie onderzoek doen naar en de Opdrachtgever waarschuwen voor eventuele ongeschiktheid van de door hem bij aanvang van de uitvoering van zijn Prestatie aangetroffen situatie, daaronder begrepen ongeschiktheid van de ondergrond en andere niet van de Opdrachtnemer afkomstige werken en zaken waarop, waaraan of waarin de materialen die onderdeel zijn van de Prestatie moeten worden aangebracht of verwerkt.

2. Na aanvang van de uitvoering van de Prestatie komt eventuele ongeschiktheid van de aangetroffen situatie voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

Artikel 30. Tijdstip van werkzaamheden

1. De werkzaamheden dienen op het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden in overeenstemming met de in de Overeenkomst opgenomen planning of een nader door de Opdrachtgever vast te stellen planning. De in de Overeenkomst en/of door de Opdrachtgever vast te stellen planning opgenomen termijnen zijn fatale termijnen voor de Opdrachtnemer.

2. Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht dat de werkzaamheden niet naar behoren of niet tijdig
verricht kunnen worden, zal hij de Opdrachtgever daarvan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de omstandigheden die dat veroorzaken.
3. De werktijden van de Opdrachtnemer dienen overeen te komen met de algemeen op de bouwplaats geldende tijden. Overwerk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Inspectie SZW en de Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever mag het tijdstip en/of de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden al dan niet door afroep wijzigen en nader vaststellen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op schade- en/of kostenvergoeding.

Artikel 31. Materieel

1. Door de Opdrachtnemer bij het leveren van de Prestatie te gebruiken materieel, gereedschap en instrumenten dienen te zijn voorzien van een geldige goedkeuring door een bevoegde instantie.

 1. De Opdrachtnemer dient overtollig materieel en overtollige gereedschappen af te voeren.

 2. De Opdrachtnemer dient het hem door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld materieel deskundig te gebruiken en te

onderhouden.

4. De Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de door hem benodigde opslagruimte. Als het de Opdrachtnemer is toegestaan gebruik te maken van een aangewezen opslagruimte op de bouwplaats, is de opslag voor risico van de Opdrachtnemer.
5. Het voor de uitvoering van de Prestatie benodigde horizontaal en verticaal transport is voor rekening van de Opdrachtnemer.

Artikel 32. Personeel

1. De Opdrachtnemer dient steeds voldoende en vakbekwame Medewerkers op het Werk te hebben en deze Medewerkers effectief en aantoonbaar te instrueren over de van toepassing zijnde bouwplaatsregels.
2. De Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de door hem uit te voeren Prestatie steeds een door hem gemachtigde op de bouwplaats aanwezig is, die daadwerkelijk leiding geeft aan de door hem in te zetten Medewerkers en de Nederlandse taal beheerst.

Artikel 33. Afval

1. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen hergebruik van materialen bevorderen en afvalhoeveelheden en afvalstromen zoveel mogelijk beperken.

 1. De Opdrachtnemer moet de bouwplaats schoon houden en schoon opleveren.

 2. De Opdrachtnemer dient emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform het V&G-plan en wet en regelgeving, de Wet

Milieubeheer en de Wet Bodembescherming.

4. In de in de Overeenkomst genoemde prijzen van de Opdrachtnemer zijn eveneens begrepen de kosten van gescheiden afvoer en/of verwerking, respectievelijk verwijdering en/of opslag van alle afvalstoffen die voortkomen uit de werkzaamheden van de Opdrachtnemer.
5. De Opdrachtnemer is verplicht voor de verwijdering, verwerking of opslag van afvalstoffen

samenhangende met de Prestatie, gebruik te maken van door hem voor eigen rekening en risico gehuurde afsluitbare containers, afvalbakken etc.
6. De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het kader van de Wet Milieubeheer. De Opdrachtgever is gerechtigd zijn betaling op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen als voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer en/of andere milieuwetten.
7. Als verwijdering van afval niet op eerste aanzegging van de Opdrachtgever geschiedt, heeft de
Opdrachtgever het recht de betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer te (laten) verwijderen.

Artikel 34. Verzekeringen

1. Als de Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst is meeverzekerd onder een CAR-polis van de Opdrachtgever of de Principaal, is de afwikkeling met de CAR-verzekeraar (waaronder mede begrepen het eigen risico, de niet gedekte schade en de te maken kosten) voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Artikel 35. Veiligheid

1. De Opdrachtnemer moet in het bezit zijn van een VCA*/**- certificaat en de Medewerkers moeten minimaal in het bezit zijn van een Basis VCA. Als de Opdrachtnemer niet beschikt over een VCA*/**- certificaat moet de Opdrachtnemer aantonen dat zijn bedrijfsvoering gelijkwaardig is aan een VCA* gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.
2. De Opdrachtnemer is verplicht om zich op de hoogte te stellen van en te houden aan de toepasselijke bouwplaatsregelgeving, het V&G plan ontwerp- en uitvoeringsfase en alle vergunningsvoorschriften die van invloed kunnen zijn op zijn werkzaamheden.

3. De Opdrachtnemer moet een V&G-deelplan opstellen in overeenstemming met het V&G-plan en ter goedkeuring indienen bij de V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase. Uitsluitend na goedkeuring van het V&G-deelplan mag de Opdrachtnemer beginnen met de uitvoering van zijn werkzaamheden.

4. De Opdrachtnemer moet een V&G-verantwoordelijke aanstellen. De V&G-verantwoordelijke is aanspreekpunt voor de V&G- coördinator en zal deelnemen aan het V&G-coördinatieoverleg.
5. Als een POL Preventie Unit op het werk aanwezig is, zullen alle Medewerkers een instructie en/of
training volgen conform de eisen van het project.

6. De Opdrachtnemer zal actief deelnemen aan interne onderzoeken / audits die gericht zijn op: (i)
het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn, en (ii) oorzaken van (bijna-) ongevallen.
7. De Opdrachtnemer moet (bijna-)ongevallen direct bij de V&G-coördinator en de Opdrachtgever melden. Bij deze melding, althans zo spoedig mogelijk, moet de verzuimduur (in kalenderdagen), als maat voor de ernst van het ongeval worden opgegeven
8. Het dragen van de voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer naar het
oordeel van Opdrachtgever benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen op de bouwplaats is verplicht.

Artikel 36. Opneming en goedkeuring

1. Opneming van de Prestatie vindt plaats op schriftelijk verzoek van de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever waarin de Opdrachtnemer aangeeft op welke dag de Prestatie gereed zal zijn.
2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, kenbaar gemaakt.

 1. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer of zijn gemachtigde bij de opneming aanwezig is.

 2. Nadat de Prestatie is opgenomen, wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of de Prestatie is

goedgekeurd. Als Opdrachtgever de Prestatie afkeurt zal de Opdrachtgever de redenen voor de afkeuring mededelen.

 1. De heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt conform bovengenoemde bepalingen.

 2. De Opdrachtnemer zal de afgekeurde Prestatie en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van de opdrachtgever voor eigen

rekening herstellen of vervangen.
7. Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft de Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.Artikel 37. Onderhoudstermijn
1. De onderhoudstermijnen van de Opdrachtnemer zijn tenminste gelijk aan de onderhoudstermijnen van de Opdrachtgever op grond van de Hoofdaannemingsovereenkomst, waarbij de onderhoudstermijnen van de Opdrachtnemer nimmer zullen verstrijken voor de corresponderende onderhoudstermijnen van de Opdrachtgever.

Pol infratechniek BV

Siriusweg 2

8938 BB Leeuwarden

E-mail: info@polinfratechniek.nl

Telefoon: 058-2848600

KvK nummer: 01010888

Copyright © 2024 Pol Infratechniek BV.
Realisatie en beheer NP Media